A Motivive.com adatkezelési tájékoztatója

Bevezetés
A dokumentum célja hogy a Motivive Solutions Kft. (továbbiakban Motivive) adatkezelési és adatvédelmi tevékenységéről hasznos és érthető információkkal szolgáljon az Motivive-al kapcsolatba kerülő személyek számára.
A Motivive elkötelezett a felhasználói adatainak a védelmében. Az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban törekszik a Motivive, hogy az arra nem jogosult személyek ne férhessenek hozzá a Motivive által tárolt személyes adatokhoz
Kezelt adatok meghatározása, céljai
Hírlevélre feliratkozók adatai
A Motivive esetenként hírlevél formájában felkeresi a Motivive tevékenysége iránt érdeklődőket, ebből a célból tárol személyes adatokat. A Motivive hírlevélre bárki szabadon feliratkozhat. A Motivive az alábbi adat kategóriákat tárolja: Név ,Email cím. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, a felhasználó önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a leiratkozásig, tiltakozási jog gyakorlásáig tart.

Regisztráció a rendszerünkbe
A Motivive rendszere a https://motivive.com weboldalon érhető el.
Adat kategória: Név, Felhasználónév, jelszó, Email cím, Születési dátum, cég neve, fénykép, hírlevél feliratkozás.

A felhasználók jogai

Hozzáférési jog
A felhasználó tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeli a Motivive, illetve kinek kerülnek átadásra az adatok és honnan származnak.
A tájékoztatásban a Felhasználót informáljuk, hogy milyen felületen keresztül és mikor jutottunk az adataihoz.

Helyesbítési jog
Ha a Felhasználó rossz adatot adott meg vagy időközben adatai megváltoztak kérheti a Motivivetőlhogy a tárolt adatait javítsuk vagy frissítsük

Törlési jog
A Felhasználó kérheti a Motiviveot, hogy a Felhasználóról tárolt adatokat töröljék, aminek a Motivive köteles eleget tenni.

Adatkezelés korlátozásához való jog
A jogszabályban meghatározott esetekben kérheti a Felhasználó, hogy a Motivive korlátozza az adatainak kezelését.

Tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó jogos érdekén alapulva tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, ez esetben a Motivive nem kezeli tovább a Felhasználó adatait.

Adathordozhatósághoz való jog
Az info@motivive.com email címen a Felhasználó igényelheti, hogy adatait hordozásra alkalmas elektronikus formában kiadja a Motivive.

Hozzájárulás visszavonásához való jog
Ahol a Felhasználó adatait a Motivive a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli, ott a Felhasználó visszavonhatja a hozzájárulását. Ez a visszavonás nem érinti a Motivive korábbi adatkezelésének jogszerűségét.

A Felhasználó a hozzájárulását emailben az info@motivive.com email címen teheti meg.

Panasz jog
Ha a Felhasználót jogsérelem éri a Motivive adatkezelésével kapcsolatban, a Felhasználó panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1530 Budapest, Pf.: 5.
https://naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu
+36 (1) 391 1400

Az adatkezelő adatai és elérhetősége:
Motivive Solutions Kft. (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 8. ép. 1. em.)
Adatfeldolgozók
Jogi háttér
A Motivive kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak: • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény). • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény). • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán. • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Adatvédelmi incidens
Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetén történő eljárásrendről, az adatkezelő részéről 1. Adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.